Kat Malikleri kurulu oy çokluğu ile apartman yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun oy birliği olmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkan yoktur. Yönetim planında pay oranında alınması gereken bir avansın, eşit olarak paydaşlardan alınmasına karar verilemez.

Apartmanda,kat sahibi istediği değişikliği yapabilir mi?

Kat sahiplerinden biri,diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça,tesis veya değişiklik yapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile,onanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis yada onarım yapamaz.

Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur.Ancak,yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir.

Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyenlere göstermek zorunda mıdır?

Ev sahibi satmak istediği evini,içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda,mahkemeden tedbir kararı çıkartıp,belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir.

.Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır.ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.

Kiracınız kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?

Bir kira yılı içinde,sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse.akdin sonunda tahliye davası açılabilir.İki (2) haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davalarının mutlak surette kira süresinin sona ermesini takip eden bir (1) ay içinde açılması gerekir.

Eğer bu bir (1) aylık süre geçirilirse,ev sahibinin dava hakkı bir sonraki döneme kadar düşmüş olur.(ihtarın haklı olabilmesi için-kiracının eline ihtarname geçmeden ev sahibinin ödemeyi kabul etmemesi gerekir)

Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa,apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın,sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.

Apartmanın dış cephesini boyatacağız Kat Mülkiyeti kanununa göre Yönetici nerelerin boyatılmasından sorumludur?

Yönetici anataşınmazın ortak yerlerinden sorumludur.Dış cephe olayında bütün dış duvarlar ortak yerdir ancak kapalı balkonlar-balkon demirleri ve daire pencereleri dışarıdan gözükse dahi dairelerin kendi sorumluluğundadır.Hiçbir daire malikini balkon demirinin toplanan ortak para ile boyanmasına zorlayamazsınız.

Anagayrımenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi?

KMK Madde 24 e göre hastane, dispanser, klinik, polikilinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Apartmanlarda özel kulüp kurulabilir mi?

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birisinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir.

İşyeri veya Ticarethane olarak tescil edilmiş yerlere ayrıca karar almadan fırın açılabilirmi?

Evet

Mesken olarak tapuya kayıtlı bağımsız bölüm büro olarak kullanılabilir mi?

Evet Bürolar ,K.M.K Madde.24 'de sözü geçen iş yerlerinden ne açık nede kapalı olarak hiç birinin veya benzerlerinin kapsamına girmez. Kullanılması veya kiraya verilmesi için Kat Malikleri Kurulu kararınada ihtiyaç yoktur.

Ticari şirketlerin faaliyet gösterdiği yer büro olarak kabul edilir mi?

Hayır Limited - Anonim şirket vb.. ünvanlı kuruluşlar ticarethane kapsamındadır. Örnek:3 Avukat arkadaş müşterek bir büro kiralayıp her odasını biri kullanabilir.Aynı 3 avukat Hukuk limited Şirketini kurup (Ltd Şti=Ticarethane olduğu için) mesken olarak tescil edilmiş binalarda faaliyet gösteremezler.

Bürolara neler örnektir?

Kültür Sanat Vakfı Bürosu, Mühendislik Büroları, Doktor Muayenehaneleri,

Büro kabul edilmeyenler hangileridir?

Parti merkez ve büroları, Bankalar, Emlak Komisyoncuları,

Balkonlar ortak yerlermidir?

Balkonlar bağımsız bölüme dahildir. Ancak balkonun tavanı, tabanı, ve yanındaki dış duvarlar ortak yerlerdendir. Balkonun kapatılması hali ortak yere müdahale demektir. Keza balkon demirlerinin bakım ve boyası o bağımsız bölüme aittir.

Dükkan önlerindeki boşluklar ortak yer midir?

Pastahane, lokanta, market vb. işyerlerinin önünde bulunan boşluklar ortak alanlardır ve faydalanma hakkı tüm maliklere aittir. AÇIKLAMA : "Dükkanın önünde bulunan arsa parçasının dükkanın kapsamı içerisinde bulunması isteniyorsa, bu hususun anataşınmazın projesinde ve ayrıca resmi sözleşmede belirtilmesi gerekir."

Anaduvar nedir?

"Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ve taşıyıcı özelliği olan yada bağımsız bölüm içerisinde taşıyıcı özelliği olan duvarlardır." AÇIKLAMA : Ana duvarlar anataşınmazın ortak yerlerindendir. Anaduvarı yıkıp açmak, pencereyi kapı yapmak gibi değişiklikler bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça yapılamaz."

Su, Kalorifer ,kanalizasyon,nereye kadar ortak yer kavramı içindedir.?

Su tesisatları daire içine girene kadar ortak yerdir.Kalorifer sisteminin tamamı ortak yerdir.Kanalizasyon hatları (düşey olanlar) ortak bunlara yapılan bağlantılar ise dairelerin kendi malıdır.

Kat malikleri kurulu toplantıya nasıl davet edilir ?

Yazılı ve imza karşılığında davet mektubu ile yapılacağı gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de davet yapılabilir.Kat malikinin kesin olarak kötü niyetli olduğunu düşünüyorsanız davet metnini noterden yapınız.Yönetimini yaptığımız bir apartmandaki kat maliki mahkemede evet iadeli taahhütlü bir zarf geldi ama içinden boş kağıt çıktı ve ben toplantıya davet edilmedim dedi.

Kat malikinin adresi bilinmiyor kiracısı da söylemiyor nasıl davet edebilirim?

Binadaki (kirada bulunan) daireye tebligatınızı yapınız kiracısı almaz ise muhtarlığa teslim edilecektir 7 gün sonra yasal tebligat hukuken gerçekleşmiş olur.

Kat malikleri toplantısında kimler kimleri nasıl temsil edebilir?

1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir. 2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler. 3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir. 4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.

Kat malikleri Toplantısı nerede yapılır?

Bağımsız bir yerde yapılır(Bağımsız bölümde değil)sığınak, bahçe,çayhane, otel lobi ve toplantı salonları olabilir. Yine Muğla'da Yöneticiliğini yaptığımız bir apartmanda Aidat borcunu ödemeyen bir Avukat mahkemede kat malikleri toplantısının 8nolu dairede bilerek kasten yapıldığını, aralarında husumet olduğu için bu toplantıya gitmesinin mümkün olmadığını böylece Kat Malikleri kurulundaki temsil hakkının elinden alındığını iddia ederek toplantının usul yönünden geçerli olmadığını savunup davayı kazanmıştı.

Eski Yönetici karar defterini vermiyor ne yapmalıyız.?

Kat malikleri kurulu sayısal olarak gerekli çoğunluğu elde etti ise düz beyaz bir kağıda alacakları karar katılanların imzalaması halinde hukuken geçerli olur.

Toplantıda yeterli çoğunluk nedir?

Hem arsa payı hem de bağımsız bölüm sayısının % 51i temsil edilmelidir. ancak ikinci toplantıda bu çoğunluk bazı kararlar dışında aranmaz

Oturmadığım dairenin apartman giderlerine iştirak etmek zorunda mıyım?

Dairenin maliki olduğunuz müddetçe otursanız da oturmasanız da giderlere istirak etmek zorundasınız. Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde, yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir, mal varlığınıza haciz koyabilir. Yönetici bunun yanında, sizden aylık yüzde 10 gibi yüksek bir faiz talep edebilir. Yöneticinin yapacagi muamelelere karsi sizin savunulacak pek bir hakkınız olmayacaktır ve sonuçta borcunuzu faizi, icra masrafi ve avukat ücreti ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız. İşte bu nedenlerle, ortak giderlerden hissenize düşen payı ödemenizde yarar var.

Yakıt bedelinde pay oranı nedir?

Apartman sakinlerinin yakıt bedelini öncelikle apartman yönetim planından tetkik etmeleri gerekir. Yönetim planında yakıt giderinin ne şekilde ortaklar arasında paylaştırılacağı yazılı değilse. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, yakıt giderini arsa payı oranında ödemeniz gerekecektir. Bu taktirde de dairenizin arsa payını öğrenmeniz gerekir. Bunu da ya yönetim planından, ya da daireyi size kiralayan ev sahibinizin tapu senedinden öğrenebilirsiniz

Su saatleri ortak olunca ne yapmalı?

Bu durumda olanlar için, ortak su parasının bölüştürülmesi konusunda uygulanacak muhtelif bölüştürme usulleri vardir ve bunlardan hiçbiri için tam adildir denilemez. Ancak binanızda yazlığa gidenler, seyahate çıkanlar para ödemezse, gündüzleri çalışanlar da gündüz evde olmadıkları için yarı para ödemeyi teklif edecek, En adil yol tabiiki her daireye süzme saat (ana saatten sonraki saatler)takılması yönündedir. Bazı binalarda boruların düşey hat boyuınca döşenmiş olması bunuda mümkün kılmamaktadır bu durumda kanunun da öngördügü sekilde, bölüştürme sırasında yönetim planında temel alınan usul, herkese tam olarak uygulanmalıdır. Buna göre hiç evde oturmayan kimseler dahi ortak giderlere katılacak ve ortak ödemeler yapılacaktır

Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafina iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördügümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantida adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz

Birden fazla bloktan oluşan apartmanlarda giderler nasıl karşılanır?

Eğer apartman tek parsel üzerinde yer alıyorsa, girişleri farklı birden fazla bloka ayrılması hiçbir şey farkettirmeyecektir. A,B veya C blokta yapılan bir onarımın masrafi, tüm bağimsız bölüm malikleri tarafindan ortak olarak karşılanır.Çünki yönetim planları tektir.. Ancak birçok durumda bu anlaşmazlılara sebebiyet verir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için, sadece bir blok tarafindan kullanılan yani ortak kullanılmayan bölümlerin masraflarına kimlerin katılıp katılmayacağı hususu önceden belirlenip yönetim planında hüküm altına alınmalıdır

Kat malikinin adresi bilinmiyor kiracısı da söylemiyor nasıl davet edebilirim?

Binadaki (kirada bulunan) daireye tebligatınızı yapınız kiracısı almaz ise muhtarlığa teslim edilecektir 7 gün sonra yasal tebligat hukuken gerçekleşmiş olur.

Kat malikleri toplantısında kimlerleri kimler nasıl temsil edebilir?

1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir. 2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler. 3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir. 4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.

Kat malikleri Toplantısı nerede yapılır?

Bağımsız bir yerde yapılır(Bağımsız bölümde değil)sığınak, bahçe,çayhane, otel lobi ve toplantı salonları olabilir. Yine Yeşilköyde Yöneticiliğini yaptığımız bir apartmanda Aidat borcunu ödemeyen bir Avukat mahkemede kat malikleri toplantısının 8 nolu dairede bilerek kasten yapıldığını, aralarında husumet olduğu için bu toplantıya gitmesinin mümkün olmadığını böylece Kat Malikleri kurulundaki temsil hakkının elinden alındığını iddia ederek toplantının usul yönünden geçerli olmadığını savunup davayı kazanmıştı

Toplantıda yeterli çoğunluk nedir?

Hem arsa payı hemde bağımsız bölüm sayısının % 51i temsil edilmelidir. ancak ikinci toplantıda bu çoğunluk bazı kararlar dışında aranmaz. Kat malikleri kurulu sayısal olarak gerekli çoğunluğu elde etti ise düz beyaz bir kağıda alacakları karar katılanların imzalaması halinde hukuken geçerli olur.

Kat Mülkiyeti ile kat irtifakı arasında ne fark vardır?

a - Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapıda kurulabilir. b - Kat irtifakı yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın bölümleri üzerinde kurulur. c - Kat mülkiyeti bağımsız olarak alınır ve satılabilir. d - Kat irtifakı ancak arsa paylarının satılması ile el değiştirir. e - Kat mülkiyeti tapuda bağımsız bir sayfaya tescil edilir. Malikler arasındaki ilişkileri belirleyici bir akid niteliğinde yönetim planına sahiptir. f - Kat irtifakı tescili genel kütükteki sayfaya genel hükümlere göre yapılır

Ahşap binalar üzerinde kat mülkiyeti kurulabilir mi?

Tamamen veya kısmen ahşap olan binalarda kat mülkiyeti kurulamaz. (Kat Mülkiyeti Kanunu. Madde 50).

Apartman ve Bloklar kalindeki apartmanların kat mülkiyetine nasıl geçer?/span>

Aynı parselde birden çok blok apartman veya tek katlı evler yapılıyorsa;bütün yapılar tamamlanmadan, her biri en az sekiz bağımsız bölüm içeren blok veya bloklar için kat mülkiyetine geçilebilir. Aynı parselde olmaları şarttır.

Kat mülkiyeti nasıl doğar?/span>

Resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 10

Tapuda "İştirak halinde mülkiyet"olarak kayıtlı gayrımenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulabilirmi?

Kurulamaz. Müşterek mülkiyete çevrilmesi gerekir.

Anagayrımenkul kısmen kamulaştırılırsa ne olur?

Geri kalan bölümler için kat mülkiyetinin devam edip etmiyeceğine karar verilmesi gerekir. Bu konudaki kararın Kat Malikleri Kurulunca ve oy birliği ile alınması şarttır.

Anayapının bağımsız bölümlerinden biri harap olmuşsa ne olur?

O bölüm malikinin harap olan bağımsız bölümünü iki yıl içerisinde yaptırması gerekir. Aksi taktirde diğer malikler veya herhangi bir malik iki yıl süresinin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içerisinde , o bölüme ait arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler. (Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 47)

Tapu kütüğünde Mesken veya işyeri olarak gözüken bağımsız bölümde diş kliniği, polikliniği veya diş protez labrotuarı açılabilir mi?

Açılamaz Çünki H.G.K. 11.10.1972 Gün,E.971/5-193,K.828 Sayılı Kararı ile sakıncalı görülmüş, bir nevi doktor muayenehanesi olarak kabul edilmemiştir. Y.5.H.D.24.12.1979 GÜN,1979/8862 E.9739 K

Su, Kalorifer ,kanalizasyon,nereye kadar ortak yer kavramı içindedir?

Bu tesislerin ana dağıtım sistemleri ortak tesislerdir. Bağımsız bölümlerin bu ana sisteme bağlanan tüm elemanları ve arızaları ortak tesis arızası değildir. Bak : H.G.K.E.1984/5-476 k.1986/70

Isınamayan daireye Kalorifer dilimi ekleme veya yer değiştirme yapılabilir mi?

"Kat malikleri Kurulunun izni olmaksızın sisteme müdahale yapılamaz."

Bahçe otopark olarak kullanılabilir mi?

Tüm kat maliklerinin rıza ve muvafakatı olmadan bahçe otopark olarak kullanılamaz. 5.H.D.6.8.1981 GÜN VE 5760 K.6508

Bina cephelerindeki klima ve reklam tabelaları kaldırılabilir mi?

Ortak yer olan bina cephelerine konan tabelaların kaldırılması istenebilir. 5.H.D.27.12.1976 GÜN E.8567 K.10276

Toplantıda olmayan kişi yönetici seçilebilir mi?

Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule icbar edilemez. Y.5.h.d. 7.7.1986 gün, 1986/9376 e.9920 k.

Yönetici ne coğunluk ile seçilir seçilemez ise kim yönetici tayini davası açabilir?

Yönetici atanması ile ilgili davayı tek kat malikide açabilir. 18.h.d. 28.5.1993 gün, 1993/5439 e.7293 k. Yönetici birinci toplantıda seçilemezse,ikinci toplantıda da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmesi gerekir.bulunanların çoğunluğu yetmez. Y.5.h.d.26.3.1984 gün ,1984/2271 e.2660 k. Sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadan yönetici seçilemez. Y.5.h.d.27.6.1977 gün,1977/4525 e.1977/4994 k. Y.5.h.d.28.1.1980 gün,1980/481 e.532 k

Yönetici seçilmesi hukuki bir zorunluluk mudur?

Sekiz ve daha yukarı sayıda bağımsız bölüm olan binalarda yönetici seçimi zorunludur. Y.5.h.d.3.10.1983 gün, 1983/7090 e.7627 k..

Seçilen yöneticiden memnun değilim mahkemeden yönetici tayini talebinde bulunabilirmiyim?

Kat malikleri kurulunca yönetici tayin edildikten sonra ,mahkeme marifeti ile yönetici tayini istenemez. Y.5.h.d.5.4.1968 ,e.1968/1022 ,k.1968/1983.

Yönetici balkon kapatan komşuya dava açmak zorunda değil mi?

Kat maliki olmayan yönetici, kendisine özel yetki verilmedikçe müdahalenin meni davası açamaz. Yhgk.16.3.1977,e.1975/5-1151 ,k.1977/249.

Yönetici hepimize hesap vermek zorunda değil mi?

Yönetici kat maliklerinden her birine ayrı ayrı hesap vermek zorunda değildir. Sadece kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür. Y.5.h.d. 19.2.1990 ,e. 1990/17110 ,k.1990/4190

Eski yöneticiden nasıl hesap sorarım?

Yönetici, kat malikleri kurulunca ibra edilmişse kendisinden ayrıca hesap istenemez. Y.5.h.d. 24.12.1979 ,e. 1979/9201 ,k.1979/9731

İTİMATINIZ GÜCÜMÜZDÜR.

İLETİŞİME GEÇİN

Bizimle iletişime geçerek kafanıza takılan bütün sorunların çözümüne ulaşabiliriz.

--